Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis annazuch.pl

§ 1
DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

(a) „Usługodawca” – Just be FIT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 29/18, 30-150 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000589237, NIP: 9542760522, REGON: 363134825 z kapitałem zakładowym w wysokości 45 000,00 zł, e-mail: kontakt@annazuch.pl

(b) „Usługobiorca”– oznacza pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

(c) „Regulamin” – niniejszy dokument.

(d) „Usługa” – Usługa diety, Usługa treningu lub Usługa prowadzenia online świadczone drogą elektroniczną.

(e) „Usługa diety” – rekomendacja przez Usługodawcę wyboru produktów żywnościowych na 7 dni oraz zalecany sposób ich przygotowania przez Usługobiorcę, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.

(f) „Usługa treningu” – usługi planu treningowego wykonywanego przez Usługodawce zalecany sposób ich przygotowania przez Usługobiorcę, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.

(g) „Usługa prowadzenia online” – Usługa diety i Usługa treningu wzbogacona przez dodatkowe rekomendacje ze strony Usługodawcy dotyczące diety i treningu, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.

(h) „Platforma treningowa” – strona internetowa umieszczona pod adresem www.annazuch.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część wraz z zawartością treściową, projektami graficznymi, oprogramowaniem i bazami danych.

(i) „Rejestracja” – utworzenie Konta w Platformie treningowej poprzez podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail i hasła.

(j) „Konto” – oznacza konto założone przez Usługobiorcę po Rejestracji w celu korzystania z Usług.

(k) „Dane Osobowe” – oznaczają dane, które Usługobiorca udostępnia Usługodawcy podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Usługi.

(l) „Ankieta” – oznacza ankietę dotyczącą podstawowych danych Usługobiorcy, ankietę treningową oraz ankietę dietetyczną.

(m) „Platforma płatnicza” – system płatności internetowych pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą.

(n) „RODO” -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(o) „Treści Usługodawcy”- plany dietetyczne lub/i treningowe, porady, informacje, filmy, zdjęcia, logotypy oraz inne materiały, dokumenty lub informacje, w tym znaki towarowe, utwory, wzory przemysłowe, programy komputerowe i bazy danych udostępniane Usługobiorcy, w szczególności w formie cyfrowej w związku ze świadczeniem Usług lub znajdujące się na Platformie treningowej.

(p) „Treści Usługobiorcy”- Dane Osobowe oraz inne materiały, informacje lub zdjęcia udostępnianie Usługodawcy, w szczególności w formie cyfrowej w celu świadczenia Usług.

(r) „Newsletter” – dodatkowe informacje, w tym informacje handlowe o wydarzeniach, ofertach, promocjach lub produktach dotyczących tematyki Platformy treningowej przesyłane nieodpłatnie Usługobiorcom, którzy zgodzili się na otrzymywanie tego typu informacji podczas Rejestracji.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostarczania treści cyfrowych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy treningowej oraz zasady korzystania z Platformy treningowej przez Usługobiorcę i otrzymywania Newslettera.

2. Właścicielem i administratorem Platformy treningowej jest Usługodawca.

3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za wyjątkiem Newslettera, są płatne zgodnie z informacjami zawartymi na Platformie treningowej oraz nie stanowią wiedzy medycznej, porad medycznych, ani usług medycznych.

4. Usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne są tylko dla osób pełnoletnich w rozumieniu właściwych przepisów prawa na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.

(a) Od 16 roku życia za zgodą rodzica.

5. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz:

(a) osób ze schorzeniami zdrowotnymi, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Usług lub stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy;

(b) usługodawca indywidualnie rozpatruje każdy przypadek i po analizie występujących jednostek chorobowych oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych ma prawo odmówić wykonania Usługi i dokonać zwrotu kosztów zakupionej usługi na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.

6. Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia przez Usługobiorcę nie jest podstawą do reklamacji wykonanej Usługi, a Usługodawca w tym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wykonanej Usługi.

7. Korzystanie z Usługi dostępne jest wyłącznie dla osób, które osobiście wykupiły Usługę, co oznacza, że niedopuszczalne jest zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na rzecz osoby trzeciej oraz udostępnianie lub cedowanie Konta na rzecz innej osoby.

8. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę następuje zgodnie z jej celem i przeznaczeniem, warunkami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

9. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

10. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie Dane Osobowe podane przez Usługobiorcę w celu Rejestracji oraz podczas dalszego korzystania z Usługi, w szczególności zdjęcia, są prawdziwe i zgodne z prawem, zaś Usługodawca jest uprawniony do korzystania z tych Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usług zgodnie z polityką prywatności, obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są wyłącznie na użytek osobisty Usługobiorcy, co oznacza że Usługobiorca nie może wykorzystywać świadczonych Usług lub/i Treści Usługodawcy, w części lub całości do jakichkolwiek celów komercyjnych, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

12. Usługi nie są przeznaczone do wykorzystania w ramach zawodowego lub wyczynowego uprawniania sportu lub aktywności fizycznej ani nie stanowią elementu przygotowania do udziału w zawodach lub turniejach sportowych, w tym amatorskich.

13. Usługobiorca nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Treści Usługodawcy.

14. Usługobiorca korzystający z Usługi nie może: a) posługiwać się treściami obraźliwymi, bezprawnymi, nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd; b) posługiwać się obraźliwą, wulgarną nazwą swojego Konta, nawet w innym języku; c) umieszczać na swoim Koncie nieprawdziwych, bezprawnych, lub obraźliwych Treści Usługobiorcy; d) publikować Danych Osobowych i wizerunku lub/i zdjęć osób trzecich; e) upubliczniać materiałów lub treści udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę; e) odsprzedawać materiałów lub treści udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę; f) podejmować działań mogących utrudnić funkcjonowanie Platformy treningowej lub zdestabilizować świadczenie Usług dla Usługobiorców.

15. Usługodawca ma prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku: a) uznania przez Usługodawcę, że świadczona Usługa stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy; b) podania przez Usługobiorcę fałszywych, niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd danych; c) braku uiszczenia przez Usługobiorcę należnej płatności za świadczone Usługi na rzecz Usługodawcy; d) powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do źródła pochodzenia pieniędzy służących do zapłaty za Usługi przez Usługobiorcę.

16. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, oświadczając w momencie Rejestracji, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

18. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszeń lub wprowadzania nowych usług, na Platformie treningowej Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerwy technicznej mogącej spowodować przejściowe utrudnienie lub uniemożliwienie w działaniu Platformy treningowej na czas niezbędny do wykonania powyższych prac. Usługodawca uprzedzi Usługobiorców o planowanych pracach i czasie trwania przerwy w dostępie do Platformy treningowej.

19. Wszystkie prawa własności intelektualnej do Treści Usługodawcy i Platformy Treningowej, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe, oznaczenia, wzory przemysłowe, oprogramowanie lub bazy danych przysługują Usługodawcy i są chronione przez przepisy prawa cywilnego i karnego, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu pozyskanie praw własności intelektualnej Usługodawcy.

20. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://justbefit.pl/regulamin. Na żądanie Usługobiorcy, Regulamin zostanie udostępniony w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu wraz ze stosowną przeglądarką internetową.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Usług wynikających z wadliwego działania sprzętu Usługobiorcy czy interakcji z innym oprogramowaniem Usługobiorcy lub osób trzecich.

§ 4
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ TREŚĆ USŁUG

1. Usługa jest dostępna dla Usługobiorcy, który zawarł umowę dotyczącą Usługi z Usługodawcą poprzez dokonanie czynności wskazanych w pkt. 3 poniżej, przez czas oznaczony na który Usługobiorca wykupił daną Usługę wskazany na Platformie treningowej.

2. Umowa dotycząca Usługi zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy zapłaty dokonanej przez Usługobiorcę za daną Usługę zgodnie z informacjami podanymi na Platformie treningowej.

3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Usługobiorca powinien:

(a) Dokonać wyboru oraz czasu obowiązywania odpowiedniej Usługi za pośrednictwem Platformy.

(b) Dokonać Zakupu w celu założenia Konta.

(c) Dokonać odpowiedniej płatności zgodnie z wyborem Usługi przez Usługobiorcę.

(d) Wypełnić Ankietę oraz potwierdzić prawidłowość wypełnienia Ankiety.

(e) Oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Usługodawcę poprzez dostarczanie Usługobiorcy treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

(f) Zaakceptować oświadczenia i zgody podczas Rejestracji wynikające z przepisów prawa, w tym RODO lub wymagane przez Usługodawcę do prawidłowego i bezpiecznego dla Usługobiorcy świadczenia Usług.

(g) Wyrazić lub nie zgodę na otrzymywanie Newslettera;

4. Po dokonaniu płatności za wybraną Usługę przez Usługobiorcę, a przed wypełnieniem Ankiety, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy na podany przy Rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

5. Po dokonaniu płatności za wybraną usługę przez Usługobiorcę, Usługobiorca niezwłocznie otrzyma od Platformy płatniczej obsługującej płatność na podany przy Rejestracji adres e-mail potwierdzenie dokonania płatności.

6. Z chwilą przesłania przez Usługobiorcę Ankiety, Usługodawca przystępuje do analizy Ankiety i wykonania Usługi.

7. Usługodawca w terminie do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Usługobiorcę wypełnienia Ankiety udostępnia Usługobiorcy Usługę.

8. Termin wskazany w §4 pkt 7 Regulaminu może ulec przedłużeniu o kolejny okres, nie dłuższy niż 30 dni, w przypadku konieczności: a) wyjaśnienia przez Usługodawcę informacji zawartych w Ankiecie; b) przeprowadzenia konsultacji przez Usługodawcę niezbędnych do wykonania Usługi przez Usługodawcę; c) zdarzenia siły wyższej.

9. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę od Usługobiorcy informacji niezbędnych do wyjaśnienia treści zawartych w Ankiecie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy przez Usługodawcę o konieczności uzyskania takich informacji, Usługodawca odmawia świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy w przypadku przeciwskazań zdrowotnych występujących u Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.

11. Zwrot płatności za Usługę następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o odmowie świadczenia Usługi, na rachunek bankowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca dokonał płatności za Usługę, a w przypadku braku takiego rachunku, w inny sposób, ustalony pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.

12. Umowa dotycząca danej Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony zgodnie z wyborem danej Usługi przez Usługobiorcę.

13. Usługobiorca może przedłużyć okres obowiązywania danej Usługi, po uiszczeniu odpowiedniej płatności, zgodnie z informacjami zawartymi na Platformie treningowej.

14. Usługobiorca może w dowolnym momencie dokonać zakupu kolejnej Usługi dostępnej na Platformie treningowej, bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z dotychczas wykupionych Usług.

15. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Usługobiorcy zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu przetwarzanych na podstawie zgody Usługobiorcy nie ubezskutecznia umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotyczącej świadczenia Usług. Usługobiorca przyjmuje jednak do wiadomości, że cofnięcie takiej zgody może uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe wykonanie usługi przez Usługodawcę.

16. Usługobiorca może:

(a) W ramach Usługi Diety i Treningu zadać w danym miesiącu obowiązywania Usługi, 2 pytania Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej poprzez wpisanie tematu i treści wiadomości, a następnie przesłanie pytania do Usługodawcy na adres dietetyk@annazuch.pl lub kontakt@annazuch.pl.

(b) W ramach Usług otrzymywać Newsletter. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera informując o tym Usługodawcę za pomocą narzędzi komunikacji przypisanych do Konta poprzez kliknięcie w link służący do wypisu znajdujący się w wiadomości zawierającej Newsletter lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@annazuch.pl.

17. Z chwilą zakończenia świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, Konto Usługobiorcy wygasa, co oznacza, że Usługobiorca nie będzie miał do niego dostępu.

18. Po zakończeniu obowiązywania Usługi, Usługobiorca traci dostęp do Konta oraz Treści Usługobiorcy i nie jest uprawniony do korzystania z Platformy treningowej i Konta.

§ 5
REJESTRACJA

1. Rejestracja i założenie Konta są niezbędne w celu korzystania z Usługi.

2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem Platformy treningowej i polega na podaniu adresu e-mail oraz hasła, które będzie chroniło Konto Usługobiorcy.

3. Skuteczne dokonanie Rejestracji wymaga odznaczenia pola zgodnie, z którym Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta.

5. Usługodawca ma prawo po poinformowaniu Usługobiorcy, usunięcia, zablokowania lub zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku: a) otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Usługobiorcę na swoim Koncie lub bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności; b) uzyskania informacji o tym, że Usługobiorca narusza Regulamin lub przekazuje poprzez Konto treści niezgodne z prawem, tematyką Platformy treningowej lub łamiące zasady i normy współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficzne, wulgarne lub reklamy osób, usług lub produktów własnych lub osób trzecich.

§ 6
PŁATNOŚCI

1. Dokonanie zapłaty za Usługę przez Usługobiorcę następuje poprzez Platformę płatniczą zgodnie z wyborem Usługobiorcy, gdzie Usługobiorca zostaje przekierowany po wyborze Usługi oraz podaniu adres e-mail i hasła.

2. Szczegóły i regulamin płatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem Platformy płatniczej, dostępne są na stronie Platformy płatniczej wybranej przez Usługobiorcę do dokonania płatności za Usługę.

3. Ceny Usług dostępne są na Platformie treningowej i są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ostateczną ceną wiążącą Usługodawcę i Usługobiorcę jest cena Usługi zawarta na Platformie treningowej na dzień zawarcia umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Usług przyjętych do realizacji przed dokonaniem zmiany.

5. Usługodawca wystawia dokumenty księgowe na dokonane wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe Usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim przypadku skorzystanie z dodatkowej Usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane na Platformie treningowej.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z chwilą przesłania przez Usługobiorcę Ankiety, Usługodawca przystępuje do analizy Ankiety i wykonania Usługi, co oznacza, że Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Usługodawca informuję Usługobiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy podczas Rejestracji.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu RODO.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Platformie treningowej, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,

b) adresy elektroniczne Usługobiorcy.

4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Platformy treningowej, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy treningowej, Usługodawca może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

d) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Właściciela Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.

6. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

§ 9
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Platforma treningowa, jej elementy, zwłaszcza znaki towarowe, utwory, bazy danych i oprogramowanie oraz Treści Usługodawcy na Platformie treningowej oraz materiały i treści udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę korzystają z ochrony prawno autorskiej, ustawie o ochronie baz danych oraz ochrony przewidzianej w ustawie Prawo własności przemysłowej i są własnością Usługodawcy.

2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych na Platformie treningowej oraz materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę jedynie dla własnego użytku osobistego w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę. Wykorzystywanie treści w innym zakresie, w szczególności rozpowszechnianie i zwielokrotnianie tych treści jest nieodpuszczalne chyba, że Usługodawca udzieli Usługobiorcy odrębnej licencji w formie pisemnej na korzystanie z treści zamieszczonych na Platformie treningowej oraz materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę.

3. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z Treści Usługobiorcy w celu wykonania Usług.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za świadczenie Usług jest wyłączona w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługę.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub na mieniu, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania z Usługi, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) decyzje lub działania podejmowane przez Usługobiorcę na podstawie danych zawartych w niniejszym Regulaminie;

(b) jakiekolwiek prawne, faktyczne lub finansowe operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie zakupu Usługi od Usługodawcy;

(c) nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi w przypadku, gdy Usługodawca nie odpowiada za takie nieprawidłowe funkcjonowanie;

(d) działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada;

(e) zdarzenia zawinione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;

(f) odbiór smaku, przygotowanie posiłków przez Usługobiorcę w oparciu o przesłaną Usługę przez Usługodawcę;

(g) jakość nabytych przez Usługobiorcę składników, sposób przygotowania posiłków, oraz dostępność składników;

(h) sposób wykonywania ćwiczeń przez Usługobiorcę w oparciu o Usługę oraz dobór miejsca i sprzętu przez Usługobiorcę w celu wykonania Usługi treningu;

(i) ujawnienie hasła do Konta przez Usługobiorcę osobie trzeciej, w skutek czego Usługobiorca utraci dostęp do Konta;

(j) zapomnienie hasła do Konta przez Usługobiorcę, w skutek czego Usługobiorca utraci dostęp do Konta;

3. Usługodawca dokłada należytych starań, aby Usługobiorca zrealizował swoje cele oraz założenia związane z Usługą, jednak wielość czynników mających wpływ na efekty stosowania Usługi diety lub Usługi treningu, czy Prowadzenia Online sprawia ze Usługodawca nie daje gwarancji rezultatów stosowania Usługi przez Usługobiorcę oraz niespowodowania efektów ubocznych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamierzone efekty po stronie Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Usługi w nieodpowiedni lub sprzeczny z zaleceniami Usługodawcy sposób.

5. Usługa jest przygotowywana w oparciu o informacje podane przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy informacje te są niekompletne lub nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności, a Usługobiorca nie może żądać innej lub zmodyfikowanej Usługi.

6. Jeżeli w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi zmienią się jego preferencje dotyczące diety lub treningu to Usługobiorca nie jest uprawniony do zmiany Usługi, czy otrzymania nowej Usługi.

7. Efekty korzystania z Usług mogą różnić się u każdego Usługobiorcy.

8. Usługodawca nie świadczy wiedzy medycznej, ani porad medycznych, usług medycznych.

9. Usługodawca nie diagnozuje chorób, schorzeń, czy wszelkich nieprawidłowości. Korzystanie z Usług nie zastępuje wizyty u lekarza.

10. W przypadku przejściowych niedyspozycji, chorób, kontuzji, urazów lub infekcji, w szczególności przeziębienia, grypy lub niedoboru witamin bądź mikroelementów Usługobiorca powinien powstrzymać się od czasowego stosowania Usług do momentu odzyskania pełnej sprawności organizmu.

11. Przyjmowanie określonych leków lub sterydów może w połączeniu z Usługą mieć negatywny wpływ na zdrowie lub życie pacjenta, w związku z tym Usługobiorca w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien się skontaktować z lekarzem.

12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że spożywanie alkoholu lub narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych w połączeniu z Usługą może obniżyć jej efektywność oraz stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy.

13. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że łączenie Usług z dodatkową dietą lub intensywnym bądź wyczynowym uprawianiem sportu lub aktywności fizycznej może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.

14. Usługobiorca oświadcza, że znajduje się w odpowiedniej kondycji psychofizycznej umożliwiającej korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

15. Korzystanie z usług przez Usługobiorcę nie uprawnia go do zaprzestania spożywania lekarstw, wizyt u lekarza i korzystania z profesjonalnej pomocy medycznej, terapeutycznej lub fizjoterapii.

§ 11
REKLAMACJA

1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez Usługodawcę Usług w formie drogi elektronicznej na adres e-mail: kontakt@annazuch.pl.

2. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację; b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiedź na nią wysłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego Usługobiorca wysłał reklamację.

§ 12
POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr możliwy jest dostęp do platformy ODR, która utworzona została na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

2. W przypadku sporu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w przedmiocie złożonej przez Usługobiorcę reklamacji, Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługobiorca może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są̨ m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2022 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy treningowej oraz zmiany zasad korzystania z Platformy treningowej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.

4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu, Usługobiorca powinien wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Usługobiorcy, jeżeli nie wypowiedział on umowy dotyczącej świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz Kodeksu Cywilnego.